AchizitiiS.TOHAN S.A. – ANUNŢ ACHIZIŢIE STRUNG CNC

Anunt publicitar

 

ACHIZIŢIE STRUNG CNC CU AVANSAREA   MATERIALULUI IN MOMENTUL PRELUCRARII

 

 

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale beneficiarului:

S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov, telefon 0268/220 377, fax 0268/223043, office @tohan.ro

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: – Licitaţie deschisa

3. Locul de livrare a produsului: S.Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

4. Natura şi cantitatea produselor ce se vor achizitiona

Strung CNC cu avansarea materialului in momentul prelucrarii-1 buc

Cod CPV(Rev. 2) – 42621100-6

5. Termenul limita de livrare- maxim 45 de zile de la semnarea contractului.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire: S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov, telefon 0268/220 377, fax 0268/223043, Email  office @tohan.ro, Serviciul M.R.P.P.O.I.- persoană contact –ing. Andrei STAN-telefon 0268/220953(0727 828955). .

7. Costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: documentatia poate fi procurata zilnic de la sediul societatii, intre orele 700-1400. Costul documentatiei-500 lei+TVA

8. Data limita pentru solicitarea clarificarilor- 19.03.2015

9. a) Termenul de primire a ofertelor: -23.03.2015 ora 1000

b) Adresa la care se transmit ofertele:   S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:- Limba română

10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: – 23.03.2015, ora 1200, S. Tohan S.A., Str. Aleea Uzinei nr.1, Zărneşti, Jud. Braşov.

Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor- reprezentantii firmelor ofertante

11. Garanţiile solicitate: -Garanţie de participare – 13.000 Lei

-Garanţie de bună execuţie -5% din valoarea fara TVA a contractului.

12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează: – surse proprii

13. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă: -Sunt prevăzute în Documentaţia de atribuire

14. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară, precum şi capacitatea tehnică şi profesională, a operatorilor economici. Nivelul(nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor impuse: Sunt prevăzute în Documentaţia de atribuire

15. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă:-90 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

 

16. Criteriul de atribuire a contractului: – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, conform  Documentaţiei de atribuire.

17. Nu se admit oferte alternative

18. Alte informatii:

                                                                                          DIRECTOR GENERAL

             Ing. Voina DAN