Gheorghe STOICA – Director General Adjunct

Florentina MICU – Director Direcția Economică – CV

Ștefan TĂNASE  – Director Direcția Tehnică - CV

Consiliul de Administrație:

Bogdan Constantin ANDRONIC – Președinte – CV

Lucica DIACONESCU – Membru – CV

Andrei-Marius DIAMESCU – Membru – CV

Gelaledin NEZIR – Membru

Cătălina TEODORESCU HĂTMANU – Membru – CV

Mirica DIMITRESCU – Membru - CV

Crina-Alexandra STOIANOVICI – Membru - CV


Note: The responsibilities of directors are found in the Organization and Functioning Regulation.

Membri CA si Dir Gen