STOIANOVICI CRINA ALEXANDRA DA_21.01.2020

STOIANOVICI CRINA ALEXANDRA DI_21.01.2020

PETRE ALINA DA 06.03.2020

PETRE ALINA DI 06.03.2020

ABALARU DANIELA DA -18.05.2020

ABALARU DANIELA DI-18.05.2020

ANGHEL RUXANDRA RODICA DA-19.05.2020

ANGHEL RUXANDRA RODICA DI-19.05.2020

GILCEAVA MARIAN DA-03.06.20202

GILCEAVA MARIAN DI-03.06.20202

IANCULESCU SERBAN D. DA-14.05.2020

IANCULESCU SERBAN D. DI-14.05.2020

IANCULESCU SERBAN DA-14.05.2020

IANCULESCU SERBAN DI-14.05.2020

RADULESCU CLAUDIU DANIEL DA-28.05.2020

RADULESCU CLAUDIU DANIEL DI-28.05.2020

TEODORESCU HATMANU CATALINA DA-15.05.2020

TEODORESCU HATMANU CATALINA DI-15.05.2020

TUTU GABRIEL DA-03.06.2020

TUTU GABRIEL DI-03.06.2020

ZLATEA IOAN DA-03.06.2020

ZLATEA IOAN DI-03.06.2020

BALABAN PANTELIMONA ORTANSA DA 12.06.2020

BALABAN PANTELIMONA ORTANSA DI 12.06.2020

COJOCARIU MIHAI DA 10.06.2020

COJOCARIU MIHAI DI 10.06.2020

COMAN ADINA ELENA DA 12.06.2020

COMAN ADINA ELENA DI 12.06.2020

ENE DANIEL DUMITRU DA 12.06.2020

ENE DANIEL DUMITRU DI 12.06.2020

GEORGESCU IONEL DA 09.06.2020

GEORGESCU IONEL DA 09.06.2020-419

GEORGESCU IONEL DI 09.06.2020

GEORGESCU IONEL DI 09.06.2020-421

GEORGESCU MARIAN LAURENTIU DA 11.06.2020

GEORGESCU MARIAN LAURENTIU DI 11.06.2020

GILCEAVA MARIAN DA 26.06.2020

GILCEAVA MARIAN DI 26.06.2020

HERA BOGDAN EMANUEL DA 12.06.2020

HERA BOGDAN EMANUEL DI 12.06.2020

IANCULESCU SERBAN DA 09.06.2020

IANCULESCU SERBAN DI 09.06.2020

JIANU PETRUS DA 12.06.2020

JIANU PETRUS DI 12.06.2020

MICU FLORENTINA DA 11.06.2020

MICU FLORENTINA DI 11.06.2020

MISCHIE DUMITRU DA 11.06.2020

MISCHIE DUMITRU DI 11.06.2020

PETRE ALINA DA 03.07.2020

PETRE ALINA DA 10.06.2020

PETRE ALINA DI 03.07.2020

PETRE ALINA DI 10.06.2020

PIELMUS GEORGETA DA 11.06.2020

PIELMUS GEORGETA DI 11.06.2020

STOICA GHEORGHE DA 12.06.2020

STOICA GHEORGHE DI 12.06.2020

STOICA MIHAELA DA 09.06.2020

STOICA MIHAELA DI 09.06.2020

TANASE STEFAN DA 12.06.2020

TANASE STEFAN DI 12.06.2020

TOADER ULISE DA 12.06.2020

TOADER ULISE DI 12.06.2020

VINT IOAN DA 11.06.2020

VINT IOAN DI 11.06.2020

ENE DANIEL DUMITRU DA 14.07.2020

ENE DANIEL DUMITRU DI 14.07.2020

GOEA MARIANA DA 14.07.2020

GOEA MARIANA DI 14.07.2020

TANASE STEFAN DA 10.07.2020

TANASE STEFAN DI 10.07.2020

GEORGESCU MARIAN LAURENTIU DA 12.08.2020

GEORGESCU MARIAN LAURENTIU DI 12.08.2020

STOICA GHEORGHE DA 25.08.2020

STOICA GHEORGHE DI 25.08.2020

NITA ELENA CRISTINA DA 28.08.2020

NITA ELENA CRISTINA DI 28.08.2020

BRATU CRISTIAN MIHAI ION DA 29.09.2020

BRATU CRISTIAN MIHAI ION DI 29.09.2020

GOEA MARIANA DA 11.11.2020

GOEA MARIANA DI 11.11.2020

IANCULESCU SERBAN DA 09.12.2020

IANCULESCU SERBAN DI 09.12.2020