ABĂLARU DANIELA DA 24.05.2023

ABĂLARU DANIELA DI 24.05.2023

ANGHEL GABRIEL DA 26.05.2023

ANGHEL GABRIEL DI 26.05.2023

BALABAN PANTELIMONA ORTANSA DA 29.03.2023

BALABAN PANTELIMONA ORTANSA DI 29.03.2023

BOTIȘ HORIA RĂZVAN DA – numire – 17.01.2023

BOTIȘ HORIA RĂZVAN DA 12.06.2023

BOTIȘ HORIA RĂZVAN DI – numire – 25.01.2023

BOTIȘ HORIA RĂZVAN DI 12.06.2023

BRATU CRISTIAN MIHAI ION DA 13.06.2023

BRATU CRISTIAN MIHAI ION DI 13.06.2023

BRATU PAUL SABIN DA rectificativa – 9.05.2023

BRATU PAUL SABIN DA 9.05.2023

BRATU PAUL SABIN DI rectificativa – 9.05.2023

BRATU PAUL SABIN DI 9.05.2023

CÂRCEANU IRINA DA 14.02.2023

CÂRCEANU IRINA DI 14.02.2023

COJOCARIU V. MIHAI DA 31.05.2023

COJOCARIU V. MIHAI DI 31.05.2023

COMAN ADINA ELENA DA 12.06.2023

COMAN ADINA ELENA DI 12.06.2023

CRISTEA M. VALENTIN DA – numire – 16.01.2023

CRISTEA M. VALENTIN DA 6.06.2023

CRISTEA M. VALENTIN DI – numire – 16.01.2023

CRISTEA M. VALENTIN DI 6.06.2023

DIMA CORNEL DA 21.04.2023

DIMA CORNEL DI 21.04.2023

ENACHE G. COSTEL DA – încetare – 09.11.2023

ENACHE G. COSTEL DA 29.05.2023

ENACHE G. COSTEL DI – încetare – 09.11.2023

ENACHE G. COSTEL DI 29.05.2023

GHEORGHE OVIDIU NICOLAE DA 27.11.2023

GHEORGHE OVIDIU NICOLAE DI 27.11.2023

HERA I. BOGDAN EMANUEL DA – rectificativă – 27.06.2023

HERA I. BOGDAN EMANUEL DA 15.06.2023

HERA I. BOGDAN EMANUEL DI 15.06.2023

IANCULESCU SERBAN D. DA 11.06.2023

IANCULESCU SERBAN D. DI 11.06.2023

IOANA EMANUEL DA 30.09.2023

IOANA EMANUEL DI 30.09.2023

JIANU PETRUȘ DA 13.06.2023

JIANU PETRUȘ DI 13.06.2023

MICU FLORENTINA DA 07.06.2023

MICU FLORENTINA DI 07.06.2023

MISCHIE DUMITRU DA 12.06.2023

MISCHIE DUMITRU DI 12.06.2023

MUSCALU T. GHEORGHE DA 15.06.2023

MUSCALU T. GHEORGHE DI 15.06.2023

NIȚĂ M. CRISTINA ELENA DA 25.10.2023

NIȚĂ M. CRISTINA ELENA DI 25.10.2023

PIELMUȘ GEORGETA DA 30.05.2023

PIELMUȘ GEORGETA DI 30.05.2023

POPA DANIEL DORU DA – numire – 16.03.2023

POPA DANIEL DORU DA 13.06.2023

POPA DANIEL DORU DI – numire – 16.03.2023

POPA DANIEL DORU DI 13.06.2023

POPESCU MIHAELA DA 20.11.2023

POPESCU MIHAELA DI 20.11.2023

TIBERIU I. ROȘU DA – încetare – 08.08.2023

TIBERIU I. ROȘU DA 07.05.2023

TIBERIU I. ROȘU DI – încetare – 08.08.2023

TIBERIU I. ROȘU DI 07.05.2023

RUSANU ALINA DA 16.05.2023

RUSANU ALINA DI 16.05.2023

STAN I. MIHAIL-DAN DA – încetare – 10.03.2023

STAN I. MIHAIL-DAN DI – încetare – 10.03.2023

ȘTEFAN RADU STELIAN DA – încetare – 13.10.2023

ȘTEFAN RADU STELIAN DA – numire – 10.08.2023

ȘTEFAN RADU STELIAN – încetare – DI 13.10.2023

ȘTEFAN RADU STELIAN DI – numire – 13.10.2023

STOICA MIHAELA DA 13.05.2023

STOICA MIHAELA DI 13.05.2023

TIȚA B. ILIE DA – încetare – 08.11.2023

TIȚA B. ILIE DA 31.05.2023

TIȚA B. ILIE DI – incetarea – 08.11.2023

TIȚA B. ILIE DI 31.05.2023

TOADER ULISE DA 12.06.2023

TOADER ULISE DI 12.06.2023

ȚUȚU S. GABRIEL DA 13.04.2023

ȚUȚU S. GABRIEL DI 13.04.2023

VLĂDOIU M. LUIS DA 30.05.2023

VLĂDOIU M. LUIS DI 30.05.2023

VLAICU A. NICULAE DA 15.06.2023

VLAICU A. NICULAE DI 15.06.2023

ZLATEA M. IOAN DA 12.06.2023

ZLATEA M. IOAN DI 12.06.2023