Anunt concurs director general adjunct

ANUNŢ

C.N. ROMARM S.A. cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Timişoara, nr.5B, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Director General Adjunct (cod COR 112012).

1. Condiţii de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie:

Selecţia se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
a) Selecţia dosarelor de înscriere;
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Serviciul Managementul Resurselor Umane, cel târziu până la data de 22.04.2016 , ora 12,00, următoarele documente:
1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al companiei;
2. Curriculum vitae (se vor include date de contact, inclusiv adresă de email, etc)
3. Scrisoare motivaţională;
4. Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale; în cazul în care candidatul va trece de etapa de selecţie a dosarelor, până la data desfăşurării probei scrise a concursului are obligaţia să depună cazierul judiciar în original, în caz contrar candidatul fiind considerat “respins”;
5. Copii după actele care atestă nivelul studiilor, precum şi ale altor acte care atestă efectuarea de specializări;
6. Copie act de identitate;
7. Copie carnet de muncă/acte doveditoare din care să rezulte: vechimea în muncă, în funcţii de conducere şi cu privire la modul de încetare a relaţiilor contractuale potrivit cerinţelor de la punctul 2 şi după caz, documente pentru susţinerea criteriilor de selecţie suplimentare de la punctul 3, prevăzute mai jos;
8. Adeverinţă medicală din care să rezulte că starea de sănătate îi permite candidatului ocuparea postului pentru care aplică; adeverinţa trebuie să fie eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării probei scrise, de medicul de familie al candidatului sau de unităţi sanitare abilitate(cu specificarea în clar a unităţii şi medicului care a eliberat-o);
9. Declaraţie pe proprie răspundere solicitată potrivit condiţiilor obligatorii specifice de selecţie prevăzute la punctul 2; Modelul declaraţiei se poate descărca aici: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.

Documentele solicitate în copie pentru dosarul de înscriere vor fi însoţite de documentele originale, care după verificarea acestora de către secretarul comisiei de selecţie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul.
Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se vor afişa, la sediul şi pe site-ul companiei în data de 26.04.2016 cu menţiunea “admis” sau “respins”, însoţită după caz, de motivul respingerii.

b) Proba scrisă:
Se va desfăşura în data de 04.05.2016, începând cu orele 12,00 la sediul companiei, din B-dul Timişoara, nr. 5B, sector 6, Bucureşti. La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi “admis” după selecţia dosarelor.
Pentru participarea la etapa de interviu, candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7 la fiecare dintre elementele ce vor fi testate în cadrul probei scrise, respectiv:
– cunoştinţe limbă engleză;
– cunoştinţe de specialitate pe baza bibliografiei de concurs.

c) Interviul
Interviul se va desfăşura în data de 12.05.2016, începând cu orele 10,00.
Rezultatele celor două etape de concurs ( probă scrisă şi interviu) se vor afişa la sediul şi pe site-ul companiei, în termen de 2 zile lucrătoare de la susţinerea fiecărei probe, prin specificarea pentru fiecare candidat a menţiunii “admis” sau “respins”.
Nota obţinută de candidat după fiecare probă (scris şi interviu) va fi comunicată individual, pe adresa de email.
Baremul de punctare va fi afişat la sediul şi pe site-ul companiei, odată cu afişarea rezultatelor.
După afişarea rezultatelor obţinute la: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului fiecărei etape, în intervalul orar 8.30 – 14.00, la secretariatul C.N. ROMARM S.A., sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Rezultatul analizei contestaţiei va fi afişat la sediul companiei şi pe site-ul acesteia , în termen de 2 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
Se consideră “admis”, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia ca acesta să fi obţinut nota minim 7 la fiecare dintre probe (proba scrisă şi interviu).
În cazul în care în urma susţinerii probei scrise şi interviului sunt candidaţi care au obţinut acelaşi rezultat, departajarea se va face potrivit criteriilor de la punctul 3 .
Anunţarea câştigătorului se va face prin afişare la sediul şi pe site-ul companiei, după soluţionarea eventualelor contestaţii de la ultima probă.

2. Condiţii specifice obligatorii de selecţie a candidaților:
a. numai cetățenia română, domiciliul stabil în România ;
b. capacitate deplină de exercițiu;
c. studii superioare de lungă durată sau absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, (studii tip Bologna cu masterat);
d. cunoaşterea limbii engleze;
e. experiență relevantă de cel puțin 5 ani într-o funcție de administrare sau conducere;
f. nu are antecedente penale;
g. în ultimii 5 ani nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile candidatului;
h. nu a fost “lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia în perioada 1945-1989 ” potrivit definitiei date de art.2 lit.a şi b din OUG nr.24/2008, – pentru care candidatul va depune o declaraţie pe proprie răspundere;

3. Criterii de departajare
• experienţa în domeniul securităţii naţionale ;
• nota obţinută la proba scrisă – testul de limbă engleză;
• studii complementare în domeniul managementului;
• experienţă în relaţionarea cu structurile Uniunii Europene şi NATO.

4. Atribuţiile principale ale postului sunt:
 Participarea la elaborarea şi fundamentarea strategiei şi politicii companiei, la optimizarea procesului de fundamentare a deciziilor;
 Prezentarea de propuneri de reorganizare a companiei şi filialelor sale în condiţii de eficienţă;
 Participarea şi reprezentarea companiei la iniţierea proiectelor de acte normative care să asigure buna funcţionare a operatorilor economici din industria de apărare;
 Organizarea şi coordonarea elaborării unor programe de relansare economică;
 Organizarea şi coordonarea activităţilor din subordinea directă;
 Asigurarea conducerii companiei în limitele acordate de directorul general, în absenţa acestuia.

5. Condiţie obligatorie de ocupare a postului: postul necesită autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel SSID.

6. Bibliografie:
1. H.G. nr. 979/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Romarm” – S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale „Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă „Arsenalul Armatei”;
2. H.G. nr. 952/ 2001 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Romarm” – S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale „Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă „Arsenalul Armatei”;
3. H.G. nr. 456/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Romarm” – S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale „Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă „Arsenalul Armatei”;
4. O.U.G. nr. 95/2002 privind industria de apărare;
5. H.G. nr. 1.597/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare;
6. H.G.703/2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 1.597/2002;
7. Legea nr. 477/ 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
8. H.G. nr.370/2004 – Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
9. Legea nr. 182 /2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
10. H.G. nr. 585 /2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
11. H.G. nr. 781 / 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
12. O.U.G nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

7. Menţiuni suplimentare
Angajatorul nu pune la dispoziţie locuinţă de serviciu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Managementul Resurselor Umane, la telefon 021.4131125, interior 221, doamna Coman Adina.