Anunt concurs referent de specialitate financiar – contabilitate

Compania Naţională ROMARM S.A. cu sediul în Bucureşti, B-dul Timişoara, nr.5B, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate financiar – contabilitate (cod COR 241104).

1. Condiţii de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie:
Selecţia se va desfăşura în două etape succesive, după cum urmează:

a) Proba scrisă;
b) Interviu.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Serviciul Managementul Resurselor Umane sau vor transmite pe adresa de e-mail resurseumane@romarm.t-media.ro până cel târziu la data de 06.07.2016, ora 16 00 , următoarele documente:
• Curriculum vitae (se vor include date de contact, inclusiv adresă de e-mail, etc);
• Scrisoare motivaţională.
Candidaţii selectaţi pe baza CV-urilor transmise, vor fi anunţaţi prin e-mail în vederea prezentării la proba scrisă care se va desfăşura la sediul companiei, din B-dul Timişoara, nr. 5B, sector 6, Bucureşti.
Rezultatele fiecărei etape se vor afişa pe site-ul companiei cu menţiunea „admis” sau „respins”.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului fiecărei etape, în intervalul orar 9 00 -14 00 , la secretariatul C.N. ROMARM S.A.
Rezultatul analizei contestaţiei va fi afişat pe site-ul companiei.
Anunţarea câştigătorului (candidatul care obţine cel mai mare punctaj) se va face după soluţionarea eventualelor contestaţii de la ultima probă.

2. Condiţii specifice obligatorii de selecţie a candidaţilor:
• Studii superioare economice de lungă durată sau echivalent;
• Experienţă în domeniul contabilitate de cel puţin 3 ani;
• Cunoaşterea limbii engleze, cel puţin nivel mediu;
• Cunoştinţe avansate de operare calculator.

3. Atribuţiile principale ale postului:
• Elaborarea situaţiilor financiare consolidate;
• Verificarea lunară a bilanţurilor contabile, conturilor de profit şi pierdere şi celelalte formulare de la filialele companiei;
• Verificarea şi centralizarea documentelor specifice derulării economice a contractelor aferente operaţiunilor de export;
• Stabilirea metodelor de consolidare, conform politicilor contabile elaborate şi aprobate.

4. Bibliografie:
• Legea nr. 82/1991, republicată – a contabilităţii.
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (cu precădere Titlul VII)
şi Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015.
• Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.
• Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
• Ordinul nr. 103/2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
• Ordinul nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

5. Menţiuni suplimentare:
• Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Managementul Resurselor Umane, la telefon 021.4131125, interior 221.